Summary of 2015 DE regional gala written by Ania Ptaszek
Relacja Ani Ptaszek z gali regionalnej DE 2015
"You certainly usually find something, if you look, but it is not always quite the something you were after." - John R.R. Tolkien
"Kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba." - John R.R. Tolkien
"So many books, so little time." - Frank Zappa
"Tak wiele książek, tak mało czasu." - Frank Zappa
Summary of the 2015 ESNOLYMPICS finals
Relacja z finałów ESNOLYMPICS 2015
“Being in a minority, even in a minority of one, did not make you mad. There was truth and there was untruth, and if you clung to the truth even against the whole world, you were not mad.” - George Orwell
"Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny." - George Orwell

Strony